• 29 May, 2024

Suggested:

لذت هایی را می پذیرد که از آنها فرار می کند. در حقيقت آن درد مانند خطاي اين سعادت است.